Reglementen

De Koninklijke Tongerse Lijnvissers en de Stad Tongeren, oever -en visrechteigenaar bij huur -en pachtovereenkomst, vaardigen volgend  reglement van orde uit voor de viswaters aan  het Kasteel van s'Herenelderen te Tongeren, de visvijver aan Plinius en voor de visvijvers van Stadspark “De Motten”.

ARTIKEL 1: VAN KRACHT ZIJNDE WETGEVING.

Bij het beoefenen van de vishobby bevindt men zich in parkgebied, onderhevig aan bedoelde wetgeving ter zake.
De grote visvijver te s'Herenelderen is een privaat water met openbaar karakter. Al diegenen die op de grote vijver de hengelsport beoefenen, dienen in het bezit te zijn van een geldig visverlof van de Vlaamse Gemeenschap en een lidkaart van de Koninklijke Tongerse Lijnvissers (afgekort als : K.T.L.V.). De visser is bijgevolg onderworpen aan de wetgeving op de riviervisserij van 1954 en het B.V.E (1992) op de riviervisserij + de daaruit voortvloeiende besluiten, van toepassing op de openbare viswaters in Vlaanderen.. De hierna opgesomde supplementaire richtlijnen, vastgesteld bij reglement van inwendige orde voor de hengelsportrecreatie op de grote en de kleine visvijvers te s'Herenelderen door de Koninklijke Tongerse Lijnvissers en de Stad Tongeren, blijven eveneens van toepassing en dit zonder de wetgeving op de riviervisserij en het B.V.E op de riviervisserij en de daaruit voortvloeiende besluiten, van toepassing op de openbare viswaters in Vlaanderen af te zwakken.
De kleine visvijver te s’Herenelderen is een privaat water zonder openbaar karakter. Al diegenen die op de kleine vijver de hengelsport beoefenen, dienen enkele in het bezit te zijn van een lidkaart van de K.T.L.V. . Ze zijn bijgevolg niet onderworpen aan de wetgeving op de riviervisserij van 1954 en het B.V.E (1992) op de riviervisserij + de daaruit voortvloeiende besluiten, van toepassing op de openbare viswaters in Vlaanderen. Bijgevolg is enkel onderstaande reglement van inwendige orde van toepassing.
Voor de kleine en de grote visvijvers van Stadspark “De Motten” is enkel onderstaande reglement van inwendige orde van toepassing.
elderen_1

ARTIKEL 2 : HET VISVERLOF EN HET TOEZICHT OP DE VISSERIJ.

De lidkaart van de K.T.L.V. is strikt persoonlijk. Iedere visser in het bezit van een lidkaart, dient de reglementen te kennen en toe te passen, zoniet is uitsluiting mogelijk zonder terugbetaling van het lidgeld. Door de aankoop van een visverlof erkend de eigenaar kennis genomen te hebben van de geldende reglementen en zich hieraan te houden.
Iedere hengelaar is verplicht zijn geldige lidkaart en zijn hengelbenodigdheden te laten controleren indien hem dit gevraagd wordt door een controlerend bestuurslid na het tonen van zijn controleurskaart. De lijst van controleurs van de K.T.L.V is terug te vinden bij controleurs.
De lidkaart dient ten alle tijden en zonder uitzondering in het bezit te zijn van de visser.
De visverloven zijn telkens geldig voor het jaar waarin zij zijn afgeleverd, de geldigheid is van 1 januari tot en met 31 december.
De gemachtigde leden kunnen grove overtreders van de geldende reglementeringen de toegang tot de terreinen verbieden en op elk moment de lidkaart intrekken zonder terugbetaling van het lidgeld. Tevens zijn de federale en lokale politie gemachtigd om te controleren.
Leden welke agressief gedrag vertonen tegenover bestuursleden, controleurs en andere vissers zullen onmiddellijk het terrein moeten verlaten  met de onmiddellijke intrekking van de lidkaart tot gevolg zonder terugbetaling van het lidgeld.
Daar degrote visvijver te s'Hereneldereneen privaat water is met openbaar karakter, is elke visser die gebruik maakt van de visvijveraccommodatie, onderworpen aan het toezicht van de bevoegde technici van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook aan het toezicht van de leden van de Provinciale Visserijcommissie die zich hiertoe met een speciaal paspoort, afgeleverd door de Gouverneur van Limburg dienen te identificeren en tevens aan de controleurs van de Koninklijke Tongerse Lijnvissers.

Artikel 3: Toegangkelijkheidsregeling, parkeerplaatsen en zonering van de hengelrecreatie.

 • Op alle visvijvers mag er gevist worden van een half uur vóór zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. Buiten deze tijdsperiodes is het verboden te vissen, te kamperen of te verblijven aan de vijvers. Voor de tabel van zonsopgang en zonsondergang: zie reglementenkast.
Uitzonderingen hierop zijn de grote vijver van de Motten en de grote visvijver te s’Herenelderen.
Op de grote vijver van de Motten is het verboden te vissen (wegens roeiboten) van 1 mei tot 31 juni: op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 12 uur tot 18 uur en van 1 juli tot 31 augustus: iedere dag van 12 uur tot 18 uur.
elderen_3
 • Op de grote visvijver te s’Herenelderen mag alleen gehengeld worden op de zuidelijke en de oostelijke oever, de oevers langsheen de kasteeltuin zijn niet toegankelijk en niet bevisbaar.
 • Bij onweer dient het vissen onmiddellijk gestaakt te worden. Alle lijnen dienen uit het water gehaald te worden en alle stokken moeten op de grond gelegd worden. Regenschermen dienen dichtgemaakt of neergelegd te worden, om te voorkomen dat ze door de wind in de vijver terechtkomen. De visser dient zich zo vlug mogelijk van de visvijver te verwijderen om te schuilen op een veilige plek.
 • Op de oever is geen enkel verplaatsingsmiddel toegelaten (auto, moto, fiets, enz...).
 • Vissers of bezoekers, vergezeld door hun hond, dienen deze permanent aan de leiband te houden.
 • In alle vijvers is het verboden om te zwemmen, ook voor honden.
 • Het aansteken van barbecues of vuurhaarden is verboden.
 • Enkel de bewegwijzerde plaatsen zijn toegankelijk als parkeerplaats (kleine vijver s’Herenelderen).
 • Vóór en tijdens hengelwedstrijden is het verboden te vissen voor niet-deelnemers aan de wedstrijd.  Voor vastgelegde wedstrijddatums: zie reglementenkast aan de vijver of zie wedstijden
 • Op de grote vijver van de Motten mag nooit gevist worden van op de aanlegstijger van de boten en in de paaiplaats (achter de houten paaltjes) ten westen van de visvijver.
elderen_2

Artikel 4: Algemene bepalingen voor het hengelen

 • De hengels (maximum 2 stuks ) mogen enkel door de vergunninghouder bedient worden.
 • Bij het verlaten van de visplaats moet(en) de hengel(s) uit het water genomen worden.
 • Niemand heeft het recht een stek te eisen of te "claimen". De visser zal bij de spreiding van zijn lijnen erover waken dat ze geen belemmering vormen voor de medevissers, zoniet moet er recht vooruit gevist worden, met andere woorden haaks op de vijverboord.
 • Het is verboden op alle vijvers, ongeacht de vissoort, gevangen vis mee te nemen, levend of dood.
 • Vissers die zonder schriftelijke toestemming van het bestuur ongeacht de vissoort, vis overplaatst van de ene vijver naar de andere, worden onmiddellijk geschorst.
 • Het vissen met gekleurde maden is verboden, ook op wedstrijden.
 • Lood van + 80 gram, meertandige haken en meerdere onderlijnen zijn verboden.
 • Het gebruik maken van een leefnet is verboden.
 • Het gericht vissen op karper gebeurt weerhaakloos (controle hierop gebeurt door onze controleurs).
 • Het gebruik van koord is verboden. Uitzondering hierop is de onderlijn die maximaal 1 meter lang mag zijn en/of een voorslag met een maximale lengte van 6 meter.
 • Verbod op het gebruik van producten die de vis schaden.
 • Onder ijs mag er niet gevist worden.
 • Het is verboden de wandelaars aan de vijver te storen door ordeloos vismateriaal te laten rondslingeren.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de K.T.L.V. is het verboden op de terreinen hengelwedstrijden te houden.
 • Het gebruik van telegeleide boten is verboden.
 • Visboten/bellyboats/fuiken zijn niet toegelaten op de visvijvers.
 • Op de kleine visvijver te s’Herenelderen is het werphengelen over een afstand van meer dan 25 meter verboden.Wanneer men op de kleine vijver gericht vist op karper is het verboden zijn lijn(en) met andere woorden haakaas + lood te deponeren aan de andere zijde van de vijver zodat de andere vissers hierdoor belemmerd worden.

Artikel 5: Specifieke bepalingen bij het landen/onthaken/terugzetten van de vis

 • Iedere visser moet in het bezit zijn van een schepnet en het ook gebruiken. Het te gebruiken schepnet dient in afmeting aangepast te zijn aan de te verwachten vangst.
 • Karpervissers moeten voorzien zijn van een groot karperschepnet en een natte onthakingsmat waarop zij hun gevangen vis moeten onthaken.
 • Ook het onthaken van roofvis gebeurd bij voorkeur op een natte onthakingsmat.
 • Iedere gevangen vis moet geschept worden. Het gebruik van een onthakingsemmer bij kleinere vissoorten is verplicht. Het schepnet wordt in een grote emmer met water gelegd en in deze emmer moet de vis onthaakt worden. Volgende minimum afmetingen dienen in acht genomen te worden  bij emmers (kleinere emmers zijn niet toegestaan):
  • minimum opening 35 cm
  • minimum hoogte 25 cm
 • Het schepnet mag alleen gebruikt worden om met de hengel gevangen vis uit het water te nemen.
 • Men dient steeds de handen nat te maken alvorens de gevangen vis te behandelen.
 • Het is verplicht een geschikte onthaker, bekspreider of onthakingstang te gebruiken indien nodig.
 • Het is verboden de haak uit de keel van de vis te steken als de haak te diep zit. In dit geval zal men sportief moeten zijn en de lijn doorknippen.
 • Indien de vis te diep gehaakt is, moet de onderlijn zo kort mogelijk bij de haaksteel afgeknipt worden.
 • Het is verboden om de haak uit de vis te trekken als deze zodanig onbereikbaar is of niet kan onthaakt worden.
 • Het is verboden om het even welke gevangen vis op een onsportieve manier terug in het water te gooien. Terugzetten van de gevangen vis dient te gebeuren met de schepzak.
 • Het is ten allen tijde verboden de gevangen vis langer uit het water te houden dan strikt noodzakelijk. Indien men een gevangen vis wenst te fotograferen moet de vis op de grond gehouden worden en alleszins op de onthakingsmat of schepzak. Ook hier geldt de regel dat de handen steeds natgemaakt dienen te worden.
 • Het is verboden om de gevangen vis bij ogen of kieuwen vast te nemen.
 • Het gebruik van een bekspreider is aangeraden bij het onthaken van snoek.
 • Vissen  mogen  niet gezakt worden.
MINOLTA DIGITAL CAMERA

Artikel 8: beschermingsmaatregelen

De visser die bij de beoefening van de hengelrecreatie schade veroorzaakt aan het eigendom (vijverborden, oevers, infrastructuur, beplanting, waterkwaliteit, e.d.), wordt hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.Elke bezoeker is eraan gehouden op de terreinen de natuur in al zijn vormen te respecteren.

Vuilnis en oud nylon moeten worden terug meegenomen naar huis. Het achterlaten van zwerfvuil, van welke aarde dan ook, wordt vervolgd en beboet met xxxx EUR, met onmiddellijke intrekking van zijn vergunning en met straffe van het verbod tot het betreden van de terreinen. Indien iedere visser zijn eigen vuil mee naar huis neemt, is er geen achtergelaten zwerfvuil. Als vergunninghouder verplicht men zich tot het schoonhouden van de visstek van alle mogelijke afvalstoffen. Laat zien dat je een sportvisser bent!Van de hengelaars worden op de terreinen de nodige fairplay en ethische verantwoord gedrag tegenover elkaar en tegenover de fauna en flora verwacht.

Artikel 6: Specifieke bepalingen voor de roofvisserij

Het gericht vissen op roofvis is verboden van 1 april t.e.m 31 augustus, zo ook  het vissen met levend aas. Van 1 september t.e.m 31 maart is het vissen op roofvis toegelaten, ook met levend aas maar dan uitsluitend met een enkele haak. Uitzondering hierop is vliegvissen. 

 Bij het vissen met kunstaas, is de visser verplicht om steeds een schepnet bij zich te hebben wanneer hij/zij de oevers al hengelend rondgaat.

 

Artikel 7: Uitzonderlijke acties

De Koninklijke Tongerse lijnvissers kunnen op elk ogenblik een groot deel van de visplaatsen of de andere terreinen voorbehouden voor goedgekeurde initiatieven zoals jeugd -en initiatiehengelen, hengelwedstrijden, enz... en dit gedurende de periode dat deze activiteiten zullen plaatshebben.De bijzondere reglementen die van toepassing zijn bij hengelsportwedstrijden die georganiseerd worden door de K.T.L.V. zijn terug te vinden in de reglementenkast aan de grote vijver of op deze website - het wedstrijdreglementen dienen door elke wedstrijdvisser gekend en toegepast te worden. Door zijn deelname aan de wedstrijd verklaart men zich akkoord met het reglement.

 De K.T.L.V. kan op elk ogenblik alle noodzakelijke daden voor visstand-, visserij- en biotoopbeheer afkondigen en/of uitvoeren.

Onderhavig  reglement is te allen tijde vatbaar voor wijzigingen bij beslissing van de bestuursvergadering. 
Old man and boy fishing together on river for fun

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De Koninklijke Tongerse Lijnvissers en de Stad Tongeren wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich op of rond de visvijvers kunnen voordoen ingevolge de beoefening van de hengelrecreatie. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook.
De Koninklijke Tongerse Lijnvissers, noch de Stad Tongeren is aansprakelijk voor materiële schade van welke aard dan ook dat zijn oorzaak kent aan de visvijvers.Bij het dichtvriezen van de visvijvers wordt het betreden ervan ten strengste afgeraden en vervalt elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de visclub.

Artikel 10: prijs (jaar)vergunning k.t.l.v.

 • Senioren ( +16 jaar): 35 EUR
 • Jeugd tot 16 jaar: 20 EUR (met ander woorden: geboren huidig visjaar - 16 jaar)
Voor de occasionele vissers voorziet de club dagvergunningen die verkrijgbaar zijn in het Clublokaal "Het Botenhuis” en Dagbladhandel Yazi aan de democratische prijs van 6 EUR per persoon en per dag. Visvergunningen van de Koninklijke Tongerse Lijnvissers zijn verkrijgbaar bij:
 • Clublokaal "Het Botenhuis” - Stadpark de Motten te Tongeren.
 • Dagbladhandel Yazi - Baversstraat 34 te Tongeren (tegenover de inrit spoed van het ziekenhuis “Vesalius”) - elke dag open van 06h00 tot 18h00, zaterdag open van 06h00 tot 17h00 (zon -en feestdagen gesloten). ENKEL CASH BETALING
Het bestuur van de Koninklijke Tongerse Lijnvissers en de Stad Tongeren wensen u in goede verstandhouding veel hengelplezier en een fijne natuurbeleving toe.